Wet- & Regelgeving


Kwaliteitsstatuut

Als BIG geregistreerde zorgverlener moet ik voldoen aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat je middels het kwaliteitsstatuut inzicht moet kunnen krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg. Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliĆ«nten heb georganiseerd. Deze is in te zien op de praktijk.

Geheimhoudingsplicht

Ik hecht veel waarde aan integriteit en een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. In mijn praktijk worden de richtlijnen gevolgd met betrekking tot jouw rechten, dossiervoering en geheimhouding. AVG Europese wet op de privacy: in deze wet is vastgelegd dat je gegevens onder de privacy wet vallen en dat alle informatie die je psycholoog over jou heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden vertrekt zonder jouw toestemming (zie mijn privacystatement). In de cliĆ«ntenfolder van de Landelijke Vereniging Voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) kun je de informatie hierover nalezen.  

Klachten

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over de geboden hulp. Mocht er in de werkwijze toch iets zijn waar je niet tevreden over bent, dan wil ik dit graag met je bespreken en proberen op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).